regulamin

1. Definicje

W Regulaminie zastosowano następujące pojęcia:

a) Regulamin – zbiór zasad dotyczących korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w sklepie Bimbeer;

b) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Sklep – sklep stacjonarny Bimbeer z siedzibą w Sopocie (Al. Niepodległości 712) i Gdańsku (Gałczyńskiego 18 i Sucha 37a), w których możliwe jest składanie zamówień poprzez Platformę Elektroniczną www.bimbeer.eu;

d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Platformy Elektronicznej do składania zamówień;

e) Towar – produkty znajdujące się na Platformie Elektronicznej, które można nabyć w Sklepie;

f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [Bimber s.c., P. Zeszutek, M. Zeszutek, Al. Niepodległości 712, 81-853, Sopot]  a Klientem, realizowana w Sklepach w Sopocie (Al. Niepodległości 712) i Gdańsku (Gałczyńskiego 18 i Sucha 37a);

g) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie. Zamówienie powinno określać przede wszystkim rodzaj i liczbę Towaru;

j) Platforma Elektroniczna przeznaczona do składania zamówień w Sklepie, dostępna pod adresem www.bimbeer.eu;

k) Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

 

2. Postanowienia ogólne

a) Regulamin zawiera zasady dotyczące korzystania z Platformy Elektronicznej na www.bimbeer.eu

b) Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c) Zamówienia można składać za pośrednictwem Platformy Elektronicznej w Sklepie prowadzonym przez Bimber s.c., M. Zeszutek, P. Zeszutek;

d) Regulamin określa w szczególności:

I. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta za pośrednictwem Platformy Elektronicznej;

II. warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej;

III. warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie poprzez Platformę Elektroniczną;

IV. zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie poprzez Platformę Elektroniczną;

e) Z Platformy Elektronicznej można korzystać po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych. System teleinformatyczny Klienta musi móc korzystać z jednej z poniższych przeglądarek:

– Chrome w wersji 49 i wyższych;

– Firefox w wersji 43 i wyższych;

– MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;

– Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;

– Opera w wersji 36 i wyższych;

– Safari w wersji 4 i wyższych.

Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 × 768 pikseli. Ponadto przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies;

f) W celu korzystania z Platformy Elektronicznej Klient musi mieć możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu;

g) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie dokonuje sprzedaży wyłącznie osobom pełnoletnim i trzeźwym. Ponadto sprzedaż na kredyt lub pod zastaw jest niemożliwa;

h) Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, wchodząc w odpowiedni odnośnik znajdujący się na stronie głównej Platformy Elektronicznej. Regulamin jest dostępny w formie pliku do pobrania, z którego można wykonać wydruk;

i) Informacje o Towarach znajdujące się na Platformie Elektronicznej, zwłaszcza opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

j) Umowa sprzedaży Towaru jest zawierana i realizowana wyłącznie w Sklepie;

k) Platforma Elektroniczna przedstawia ofertę napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, literatury tematycznej oraz akcesoriów;

 

3. Zasady korzystania z Platformy Elektronicznej

a) Warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy Elektronicznej jest rejestracja użytkownika;

b) Rejestracja następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Platformy Elektronicznej;

c) Rejestracja musi być potwierdzona wyrażeniem zgody na treść Regulaminu oraz podaniem danych osobowych zaznaczonych jako obowiązkowe. Rejestrując się na Platformie Elektronicznej, Klient upoważnia Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie  do przetwarzania jego danych osobowych;

d) W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie  może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy Elektronicznej, a także ograniczyć dostęp do części lub całości zawartych na niej treści ze skutkiem natychmiastowym. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Klient:

– podał podczas rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Platformy Elektronicznej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników,

– dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie  za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie ,

– nie jest pełnoletni;

e) Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Elektronicznej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie ;

f) Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych w Platformy Elektronicznej, Sklep podejmuje środki techniczne odnoszące się bezpośrednio do rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności w kwestii zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

g) Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

– korzystania z Platformy Elektronicznej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, zwłaszcza poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

– nierozsyłania lub nieumieszczania poprzez Platformę Elektroniczną niezamówionej informacji handlowej (spam);

– korzystania z Platformy Elektronicznej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie ;

– korzystania z treści zamieszczonych w ramach Platformy Elektronicznej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

– korzystania z Platformy Elektronicznej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

a) Chcąc zawrzeć Umowę sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej, należy wejść na stronę internetową www.bimbeer.eu, wybrać Towar i podjąć czynności techniczne zalecane przez pojawiające się komunikaty na stronie;

b) Zamawiane Towary należy dodać do „koszyka”;

c) Składając Zamówienie, Klient może modyfikować wprowadzone dane oraz Towar w „koszyku”, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”;

d) Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych w Zamówieniu pojawi się jego podsumowanie, które będzie zawierało informacje o:

– przedmiocie zamówienia;

– jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów, w tym wynagrodzeniu Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa;

– dodatkowych kosztów, o ile takie zaistnieją;

– wybranej metodzie płatności;

– czasie i sposobie działania Pełnomocnika.

e) Aby wysłać Zamówienie do Sklepu, należy zaakceptować treść Regulaminu, podać wymagane dane osobowe i kliknąć „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

f) Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta o zawarciu z Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie  Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu;

g) Po złożeniu Zamówienia Klient dostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem wszystkich Zamówienia;

h) Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep;

i) Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep w Gdańsku przy Gałczyńskiego 18;

j) Treść Umowy sprzedaży jest zgodna z Regulaminem, Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

5. Wydanie Towaru

a) Wydanie Towaru następuje w Sklepie znajdującym się w Gdańsku przy Gałczyńskiego 18;

b) Klient może wskazać, by Towar został wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w w Gdańsku przy Gałczyńskiego 18;

c) Aby wydać zamówiony Towar Pełnomocnikowi, Klient musi udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych osobnym regulaminem;

d) Jeśli Klient skorzysta z usług Pełnomocnika, tym samym upoważnia Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru;

e) Jeśli Klient skorzysta z usług Pełnomocnika, tym samym upoważnia Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie  do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika;

f) Jeśli Klient skorzysta z usług Pełnomocnika, tym samym upoważnia Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 w Sopocie  do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych;

g) Bimbeer s.c. zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

 

6. Ceny i metody płatności

a) Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty;

b) Klient może zapłacić:

– przelewem na numer konta bankowego Santander 15 1090 1098 0000 0001 3651 2546;

– poprzez system PayU Polska;

– w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika;

c) Termin płatności za Zamówienie wynosi 14 dni przy zamówieniu z przedpłatą lub w dniu wydania zamówienia w Gdańsku przy Gałczyńskiego 18.

 

7. Prawo odstąpienia od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru;

b) Aby odstąpić od umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie wobec Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie bądź przesłać je drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@bimbeer.eu;

c) Chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient może posłużyć się formularzem dostępnym na Platformie Elektronicznej;

d) W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, np. działania Pełnomocnika). Nastąpi to niezwłocznie lub nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt f (poniżej);

e) Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie wykorzystał Klient w pierwotnej transakcji. Klient może złożyć oświadczenie o innym sposobie działania, które musi zostać zaakceptowane przez Sklep;

f) Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru;

g) Zwracany Towar winien być przekazany na adres: Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie. Powinno to nastąpić niezwłocznie lub nie później niż 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt f (powyżej). Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.


8. Rękojmia za wady

a) Sprzedawca, czyli Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;

b) Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail: bok@bimbeer.eu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

c) Sprzedawca nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane artykuły.

 

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie dokłada wszelkich starań, by Platforma Elektroniczna działała w pełni sprawnie. Ponadto zgodnie z aktualną wiedzą techniczną zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta;

b) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie o spostrzeżonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy Elektronicznej;

c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformą Elektroniczną Klient może zgłaszać mailowo na adres: bok@bimbeer.eu lub poprzez formularz kontaktowy;

d) W zgłoszeniu problemu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Elektronicznej;

d) Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

f) Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie zobowiązuje się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz. 3;

g) Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tzn.:

– Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

– Klient ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

– 9.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów udziela bezpłatnych porad telefonicznych pod numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 lub poprzez e-mail do Stowarzyszenia Konsumentów Polskich: porady@dlakonsumentow.pl.

 

10. Postanowienia końcowe

a) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

b) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bimber s.c., przy Al. Niepodległości 712 (81-853) w Sopocie;

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

d) Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej Umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

f) Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ W SKLEPIE BIMBEER

 

1. Definicje

W Regulaminie zastosowano następujące pojęcia:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Platformy Elektronicznej do składania zamówień;

b) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Regulamin – zbiór zasad dotyczących korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w sklepie Bimbeer przez Pełnomocnika odbioru Towaru; 

d) Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

e) Platforma Elektroniczna – platforma przeznaczona do składania zamówień w Sklepie, dostępna pod adresem www.bimbeer.eu;

f) Sklep – sklep stacjonarny Bimbeer z siedzibą w Sopocie (Al. Niepodległości 712) i Gdańsku (Gałczyńskiego 18 i Sucha 37a), w których możliwe jest realizowanie zamówień poprzez Platformę Elektroniczną www.bimbeer.eu;

g) Towar – produkty znajdujące się na Platformie Elektronicznej, które można nabyć w Sklepie;

h) Umowa sprzedaży – – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [Bimber s.c. P. Zeszutek, M. Zeszutek, Al. Niepodległości 712, 81-852 Sopot] a Klientem, realizowana w Sklepach w Sopocie (Al. Niepodległości 712) i Gdańsku (Gałczyńskiego 18 i Sucha 37a);

i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie. Zamówienie powinno określać przede wszystkim rodzaj i liczbę Towaru;

 

2. Postanowienia ogólne

a) Regulamin zawiera zasady przekazania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi, który ma prawo odebrać w imieniu Klienta towary zamówione z wykorzystaniem Platformy Elektronicznej na www.bimbeer.eu;

b) Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c) Zamówienia można składać za pośrednictwem Platformy Elektronicznej w Sklepie prowadzonym przez Bimber s.c.;

d) Pełnomocnik stanowi odrębny podmiot prawny w stosunku do ww. Sklepu. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz Klienta;

e) Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi;

f) Klient ma nieograniczony dostęp do Regulaminu, który jest zamieszczony na stronie głównej serwisu. Regulamin można pobrać i wydrukować w razie potrzeby

g) Umowę sprzedaży Towaru zawiera się i realizuje tylko w Sklepie;

 

3. Postanowienia ogólne odnośnie do Pełnomocnika

a) Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz pełnoletniego Klienta;

b) Pełnomocnik nie przekaże Towaru osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości;

c) Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży ze Sklepem;

d) Pełnomocnik może korzystać z nadanych mu uprawnień po prawidłowej rejestracji na Platformie Elektronicznej;

e) Pełnomocnik musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, a także wyrazić zgodę na podanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe;

f) Pełnomocnik jest upoważniony przez Klienta do przetwarzania jego danych osobowych, aby zrealizować pełnomocnictwo;

 

4. Wykonanie pełnomocnictwa

a) Pełnomocnik wypełnia pełnomocnictwo, odbierając Towar w Sklepie znajdującym się w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego 18 i dostarczając go na podany przez Klienta adres;

b) Klient udziela pełnomocnictwa Bartosz Tandek prowadzącemu działalność gospodarczą w Gdańsku przy ul. Mickiewicza 43/5, NIP 9570983398

c) Pełnomocnik jest zobowiązany dostarczyć Towar w sposób ustalony z Klientem. Ewentualne koszty dostawy oraz wynagrodzenie dla Pełnomocnika winny zostać wskazane na Platformie Elektronicznej. Koszty dostawy zostaną podane przy składaniu Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika;

d) Pełnomocnik zobowiązuje się przekazać Towar Klientowi w przeciągu 3 dni roboczych liczonych od chwili odbioru Towaru ze Sklepu;

e) Pełnomocnik ma prawo działać we własnym imieniu i na rzecz Klienta. Może również wybrać działanie bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz;

 

4. Wynagrodzenie Pełnomocnika

a) Pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu realizacji pełnomocnictwa, którego wysokość powinna być podana w złotych polskich. Kwota musi zawierać wszystkie ostateczne składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty;

b) Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Kwota musi być podana na Platformie Elektronicznej, a ponadto pojawić się podczas składania Zamówienia, jeśli Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika;

c) Pełnomocnik otrzymuje zapłatę od Klienta wraz z zapłatą za nabywany w Sklepie Towar. Sposób zapłaty musi być uprzednio określony podczas składania Zamówienia;

d) Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od Bimbeer Sklep przeznaczonego dla niego wynagrodzenia;

 

5. Prawo odstąpienia

a) Prawo do odstąpienia od odbioru Towaru przez Pełnomocnika przysługuje Klientowi do czasu wysłania do niego Towaru;

b) W przypadku odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie;

c) Odstąpienie od obioru następuje poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: bok@bimbeer.eu lub w inny sposób, który daje pewność, że oświadczenie zostanie dostarczone do adresata;

d) Wynagrodzenie dla Pełnomocnika zostanie zwrócone Klientowi do czasu wysłania Towaru do Klienta. Zwrot zostanie dokonany tą samą metodą, jaką wykonano zapłatę;

 

6. Postanowienia końcowe

a) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

b) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika;

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

d) Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej Umowy – zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).